هو/


می گم «خرمشهر آزاد شد»؛

می گه ولی «خداوند خرمشهرو آزادش کرد».


.::.


هیچ می دونستی فرق معلوم و مجهول ادا کردن جمله هامون از زمین تا آسمونه؟

چی بگم دیگه؟

از کفرِ مجهول خودم؟

یا از ایمانِ معلوم حاجی؟

بزن بره روی دیقه 2:26 و خودت ایمانشو گوش کن! [کلیک +]
+ می شه واسه رفیق [+] منم یه فاتحه بخونی؟

#سوم_خردادیها