دکتر محمدی می گفت فلان چیز در خلأ اتفاق می افتد.
گفتم خلأ امکان ندارد.
گفت یعنی چه؟
گفتم فضل خدا همه جا را فرا گرفته؛ حتی خلأ را...+ ماجرا به خنده و شوخی طی شد. اما من در حرفی که زدم خیلی جدّی بودم؛ خیلی جدّی هستم...

++ چه شود... خدا رحم کند به دانشجوهایی که پس فردا زیر دستم می آیند... با این طرزِ فکرِ عصرِ حجری مان...