هو/

دلم را گره می زنم به آیه هایی که دوستشان دارم...