هو/

اهدنا الصراط المستقیم؛
صراط الذین انعمت علیهم...
در نمازهام به "الذین" که می رسم، بی اختیار یادتان می افتم...
آن قدر روح نوازید که گاهی دلم می خواهد تا ابد نمازم را طول دهم و مدام تکرار کنم:
اهدنا الصراط المستقیم؛
صراط الذین انعمت علیهم...

.::.


* عنوان از ملّای رومی است. آن جا که می گوید:
به گرد دل همی‌ گردی؛ 
چه خواهی کرد؟ 
می دانم
چه خواهی کرد 
دل را خون و رخ را زرد؛ 
می دانم...