ما هیچیم؛
و در این که هیچیم، هیچِ هیچیم؛
و در این که هیچِ هیچیم؛ هیچِ هیچِ هیچیم...

ما حتی هیچ هم نیستیم.
و در این هیچ نبودن، هیچِ هیچ هم نیستیم؛
و در این هیچِ هیچ نبودن، هیچِ هیچِ هیچ هم نیستیم.

ما در عین هیچ نبودن، هیچ شده ایم...