داشته هایم بیش از آن که از "تدبیر" خودم باشد، از "تقدیر" اوست. نداشته هایم هم همینطور.


+ حتی داشته های عزیزی که دیگر ندارمشان...