بسم الله

مهری که حالا دارد نفس های آخرش را می کشد و منی که حالا دارم سعی می کنم نفس هایم را به نفس هایش گره بزنم. عمر مهر حالا دیگر به هفته نمی رسد، اما هنوز چند روزی مانده. چند روزی که چند روز دیگر تبدیل می شود به چند ساعت؛ و چند ساعتی که چند ساعت بعدش تبدیل می شود به چند دقیقه و چند دقیقه ای که ... نه... "مهر" تمام نمی شود. مهر فقط برای مدتی از یادهایمان می رود. گاهی به اعتبار آبان؛ گاهی به اعتبار نفرت؛ گاهی به اعتبار ماه...آزمایشگاه سازه های هوایی -  دانشکده مکانیک

21:29 PM

تنهایِ تنهایِ تنها...