بسم الله

بابا لنگ دراز عزیز!
این جا بعضی ها زندگی نمی کنند. مسابقه ی دوی زندگی گذاشته اند. می خواهند به هدفی که در دوردست است برسند و در حالی که نفسشان به شماره افتاده، می دوند و زیبایی های اطراف خود را نمی بینند. آن وقت روزی می رسد که پیر و فرسوده هستند و دیگر رسیدن و نرسیدن به هدف برایشان فرقی نمی کند...
 بابا لنگ دراز عزیز...


+