خداوندا!
اگر برای آن به سوی تو می آیم که مرا از شعله های دوزخ رهایی بخشی، بگذار تا در آن جاودان بسوزم؛
و اگر برای آن به سوی تو می آیم که لذت بهشت را به من بچشانی، بگذار تا ابد در فراقش ضجه زنم؛
اما اگر برای تو به سوی تو شتافته ام، مرا از خودم بران و به خودت رسان.../